I-V 10:00-19:00, VI 11:00-18:00

ГОДОВОЕ VIP-ЧЛЕНСТВО: ПРАВИЛА ПОКУПКИ — ПРОДАЖИ

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – juridinis asmuo Primum Estetica, UAB, juridinio asmens kodas 305045408, PVM mokėtojo kodas LT100012621918, registruotos buveinės adresas Pylimo g. 47, Vilnius, el. paštas info@primumestetica.lt. 

1.2. Primumestetica.lt tinklapis, esantis adresu www.primumestetica.lt, kuriame yra parduodama Metinė VIP narystė ir kurį administruoja Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo Primum Estetica, UAB, juridinio asmens kodas 305045408, PVM mokėtojo kodas LT100012621918, registruotos buveinės adresas Pylimo g. 47, Vilnius. Primumestetica.lt šiose Taisyklėse taip pat suprantamas kaip Pardavėjas.

1.3. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas įstatymų numatytais pagrindais ir tvarka. Pirkėjas šiose Taisyklėse taip pat suprantamas kaip Pacientas.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Asmens duomenys –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

1.6. Taisyklės – šios Metinės VIP narystės Pirkimo – pardavimo taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Primumestetica.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Metinės VIP narystėsPirkimo-pardavimo sutarčiai.

1.7. Privatumo politika – Primumestetica.lt patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Primumestetica.lt. 

1.8. Klinika – juridinio asmens „Primum Estetica“, UAB (kodas 305045408) valdoma medicinos ir estetikos paslaugų klinika „Primum Estetica“, esanti adresu Pylimo g. 47, Vilnius. 

1.9. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamo varianto Metinės VIP narystės Pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos Užsakymo pateikimo metu galiojančioms Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal Užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles.

1.10. Užsakymas – Metinės VIP narystės Užsakymas, kuriame yra nurodomas Pirkėjo pageidaujamas įsigyti Metinės VIP narystės variantas iš Pardavėjo, nurodomas tame pačiame Užsakyme.

1.11. Metinė VIP narystė – suteikia Pirkėjui (Pacientui) fiksuotas/nekintančias nuolaidas ir privilegijas Klinikos teikiamoms paslaugoms, pagal Metinės VIP narystės varianto specifikaciją, pateikiamą jos aprašyme tinklapyje Primumestetica.lt. Taip pat Metinė VIP narystė suteikia Pirkėjui (Pacientui) pirmenybę gauti specialiuosius pasiūlymus (specialiąsias nuolaidas) Klinikos teikiamoms paslaugoms.

1.12. Specialieji pasiūlymai – riboto kiekio ir galiojimo pasiūlymai, tipiškai trumpalaikiai, leidžiantys įsigyti Klinikos teikiamas paslaugas už specialią kainą, leidžiantys gauti specialiąsias nuolaidas, dovanas ir pan. Specialieji pasiūlymai yra atribotini ir nepriklausomi nuo Metinės VIP narystės suteikiamų fiksuotų nuolaidų ir privilegijų, kurios yra aprašytos konkrečioje Metinės VIP klubo narystės varianto specifikacijoje. Specialieji pasiūlymai, savo esme, nėra Metinės VIP klubo narystės sudėtinė dalis, kadangi specialieji pasiūlymai yra trumpalaikė marketingo priemonė, o tokių specialiųjų pasiūlymų (ne)skelbimas ir (ne)taikymas priklauso tik nuo Primumestetica.lt valios bei interesų. Tačiau Metinė VIP narystė suteikia Pirkėjui (Pacientui) pirmenybę gauti tokius skelbiamus/taikomus specialiuosius pasiūlymus, lyginant su kitais Klinikos klientais (Pacientais), kurie neturi įsigiję Metinės VIP narystės.

1.13. Pranešimas apie metinės VIP narystės įsigijimą – tai dokumentas, turintis savo identifikacinį numerį, kurį Pirkėjas gauna nurodytu Užsakyme el. paštu po sąskaitos faktūros apmokėjimo, suteikiantis Pirkėjui (Pacientui) nuolaidas, privilegijas ir pirmenybę gauti specialiuosius pasiūlymus (specialiąsias nuolaidas) Klinikos teikiamoms paslaugoms, pagal Metinės VIP narystės varianto specifikaciją, pateikiamą jos aprašyme tinklapyje Primumestetica.lt.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su Metinės VIP narystės Pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Metinės VIP narystės įsigijimo bei apmokėjimo už ją sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su Metinės VIP narystės pirkimu – pardavimu Primumestetica.lt susijusios sąlygos. Pirkėjas, apsiperkantis Primumestetica.lt, Taisykles privalo patvirtinti kiekvieno Užsakymo metu.

2.2. Pirkti Primumestetica.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika ir tai patvirtinęs (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Metinę VIP narystę iš Primumestetica.lt.

2.3. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Primumestetica.lt turi teisę be išankstinio įspėjimo  pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjas pateikti Užsakymą gali tik tokiu atveju, jeigu susipažįsta ir patvirtina naujos redakcijos Taisykles. 

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Primumestetica.lt patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. UŽSAKYMAS, PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti Metinę VIP narystę Primumestetica.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užpildydamas Užsakymo formą Primumestetica.lt;

3.1.2. atvykęs į Kliniką.

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas Metinę VIP narystę vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Primumestetica.lt sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam Metinės VIP narystės Užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie Primumestetica.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.

3.3. Metinės VIP narystės Užsakymas, pateiktas Klinikoje, vykdomas Taisyklių nustatyta tvarka ir jam taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas Užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą Metinės VIP narystės variantą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuoroda į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas, Metinės VIP narystės Pirkimo-pardavimo sutartys ir su tuo susiję duomenys bei dokumentai yra registruojami ir saugomi Primumestetica.lt duomenų bazėje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Metinę VIP narystę Primumestetica.lt bei, naudodamasis nusipirkta Metine VIP naryste, užsisakyti ir apmokėti paslaugas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pirkėjas, naudodamasis Primumestetica.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Primumestetica.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytą Metinę VIP narystę ar paslaugas, gautas naudojantis nusipirkta Metine VIP naryste, ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pasirinkęs apmokėti Metinę VIP narystę Klinikoje, Pirkėjas privalo ją apmokėti Klinikoje per Taisyklėse nurodytus terminus.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo Užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už Metinę VIP narystę per 3 (tris) darbo dienas.

6.2. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl Užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju Užsakyme nurodytais rekvizitais. Pirkėjo Užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto jei: i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas po Užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo Užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju vadovaujantis Pirkėjo kontaktiniais duomenimis, kuriuos nurodo Pirkėjas.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Primumestetica.lt įsipareigoja iki Užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie Užsakymo įvykdymui reikšmingų Primumestetica.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą. Informacijos pateikimas Primumestetica.lt Paskyroje ar Primumestetica.lt tinklapyje laikomas tinkamu informavimu. Kai Pirkėjo Užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio Užsakymo įvykdymui reikšmingų Primumestetica.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).

8. KAINA, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Metinės VIP narystės kainos Primumestetica.lt nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi. Metinės VIP narystės  kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui, yra kaina, tinklapyje Primumestetica.lt nurodoma Užsakymo pateikimo metu. Įsigyjant Metinę VIP narystę, visa kaina turi būti apmokama iš karto (dalinis kainos apmokėjimas arba mokėjimas dalimis nėra galimas).

8.2. Už užsisakytą Metinę VIP narystę Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas,  todėl galutinis atitinkamam Užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo Užsakymo):

8.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

8.2.2. banko pavedimu;

8.2.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele Klinikoje;

8.2.4. kitais Primumestetica.lt tinklapyje nurodytais būdais.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Metinę VIP narystę per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo.

8.4. Kai Pardavėjas gauna visos kainos apmokėjimą už Metinę VIP narystę, patvirtinamas Užsakymas.

8.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir Privatumo politiką, sutinka, kad Metinės VIP narystės pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam gali būti  pateikiamos fiziniu būdu arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po Užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinkta Metinė VIP narystė, galutinė kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.6. Pardavėjas turi teisę keisti tinklapyje Primumestetica.lt nurodytas/pateiktas Metinės VIP narystės kainas.

8.7. Metinės VIP narystės kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino Užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jeigu kainos keitimo priežastys yra pagrįstos ir tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Metinės VIP narystės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas Primumestetica.lt tinklapyje nurodytais kontaktais. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas pagal tokį anuliuotą užsakymą. Kainos keitimo priežasčių pagrįstumas yra vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju.

9. METINĖS VIP NARYSTĖS PRISTATYMAS

9.1. Užsakydamas Metinę VIP narystę Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš jos pateikimo būdų, įvardytų konkrečiame Pardavėjo pasiūlyme.

9.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka atsiskaitymą už Metinę VIP narystę grynaisiais pinigais arba banko kortele Klinikoje:

9.2.1. Užsakytą Metinę VIP narystę būtina apmokėti Klinikoje ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo patvirtinimo.

9.2.2. Po to, kai Pardavėjas gauna Metinės VIP narystės kainos pilną apmokėjimą, Pirkėjo nurodytu el. paštu išsiunčiamas patvirtinimo Pranešimas apie metinės VIP narystės įsigijimą.

9.2.3. Metinę VIP narystę gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo, dėl ko atvykus į Kliniką būtina su savimi turėti ir Klinikos darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka atsiskaitymą už Metinę VIP narystę banko pavedimu, Pirkėjo nurodytu el. paštu išsiunčiamas patvirtinimo Pranešimas apie metinės VIP narystės įsigijimą po to, kai Pardavėjas gauna Metinės VIP narystės kainos pilną apmokėjimą.

10. TEISĖ ATSISAKYTI METINĖS VIP NARYSTĖS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES

10.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo įvykdymo dienos (t.y. nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna patvirtinimo Pranešimą apie metinės VIP narystės įsigijimą), jeigu jis nesinaudojo Metine VIP naryste, turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos Metinės VIP narystės pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise siunčiamas Pardavėjui el. paštu info@primumestetica.lt, kuriame laisva forma turi būti išdėstytas aiškus Pirkėjo pareiškimas/sprendimas atsisakyti Sutarties (pavyzdinė Sutarties atsisakymo forma: „Aš, [Vardas ir Pavardė], atsisakau Metinės VIP narystės pirkimo-pardavimo sutarties“).

10.2. Pasinaudoti Taisyklių 10.1. punkte įtvirtinta teise Pirkėjas gali tik tuo atveju jeigu Pirkėjas per šį 14 (keturiolikos) dienų laikotarpį jokia forma nesinaudojo Metine VIP naryste. Pasibaigus Taisyklių 10.1. punkte nurodytam 14 (keturiolikos) dienų laikotarpiui, Pirkėjas netenka teisės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos Metinės VIP narystės pirkimo-pardavimo sutarties.

10.3. Pasinaudojus Taisyklių 10.1. punkte įtvirtinta teise, Metinė VIP narystė pagal josidentifikacinį numerį yra panaikinama automatiškai (Pirkėjui, pateikusiam pranešimą apie Sutarties atsisakymą, nieko papildomai daryti nereikia) ir Pirkėjui jo sumokėta Metinės VIP narystės kaina yra grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kada Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą. Pinigai grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už Metinę VIP narystę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

11. METINĖS VIP NARYSTĖS SPECIFIKACIJA, SĄLYGOS IR GALIOJIMAS

11.1. Kiekvieno Metinės VIP klubo narystės varianto specifikacija pateikiama jos aprašyme tinklapyje Primumestetica.lt.

11.2. Metinė VIP narystė galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo jos aktyvavimo dienos. Metinė VIP narystė yra aktyvuojama tą pačią dieną, kai Pardavėjas gauna Metinės VIP narystės kainos pilną apmokėjimą. Dalinis kainos apmokėjimas arba mokėjimas dalimis nėra galimas.

11.3. Nepasinaudojus Metine VIP naryste jos galiojimo laikotarpiu, vėliau ji laikoma nebegaliojančia, o taip pat galiojimas nepratęsiamas ir pinigai negrąžinami, tame tarpe nepanaudota vertės dalis negrąžinama. Jei Pirkėjas nutraukia Metinę VIP narystę, metinis VIP narystės mokestis (kaina) nėra grąžinama (nei visa, nei jos dalis).

11.4. Metinė VIP narystė į pinigus nekeičiama. Metinės VIP narystės suteikiamos nuolaidos nesumuojamos.

11.5. Pirkėjo Užsakyme nurodytas Metinės VIP narystės variantas ir jo sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama Pirkimo-pardavimo sutarties dalimi Pirkėjui apmokėjus pasirinktą Metinę VIP narystę.

11.6. Metinės VIP narystės suteikiamos nuolaidos ir privilegijos galioja Klinikos teikiamoms paslaugoms, pagal Metinės VIP narystės varianto specifikaciją pateikiamą jos aprašyme tinklapyje Primumestetica.lt. Metinė VIP narystė taip pat suteikia Pirkėjui (Pacientui) ir pirmenybę gauti specialiuosius pasiūlymus (specialiąsias nuolaidas) Klinikos teikiamoms paslaugoms (žr. Taisyklių 1.12. punktą). Pažymėtina, kad Primumestetica.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar panaikinti skelbtus specialiuosius pasiūlymus (žr. Taisyklių 1.12. punktą), jeigu tokių pasiūlymų galiojimo laikas nebuvo nurodytas (ši išlyga netaikytina Metinės VIP narystės suteikiamoms nuolaidoms ir privilegijoms, kurios yra fiksuotos ir priskiriamos pagal konkrečią Metinės VIP klubo narystės varianto specifikaciją). Tuo atveju, jeigu tam tikrų specialiųjų pasiūlymų galiojimo laikas buvo skelbtas, Primumestetica.lt turi besąlygišką teisę keisti ar panaikinti tokius specialiuosius pasiūlymus, informavusi apie pasikeitimus tinklapyje Primumestetica.lt ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas.

11.7. Metinė VIP narystė yra asmeninė ir ja gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardu įsigyta Metinė VIP narystė. Metinės VIP narystės nuolaidos, privilegijos ir specialieji pasiūlymai nėra taikomi Pirkėjo šeimos nariams ar kitiems tretiesiems asmenims. Pirkėjui naudojantis nusipirkta Metine VIP naryste įsigijus procedūrų kursą ir gavus nuolaidą už didesnį kiekį paslaugų, procedūras išnaudoti gali tik Pirkėjas, paslaugos nėra dalinamos ar keičiamos.

11.8. Klinikos personalas turi teisę paprašyti iš Pirkėjo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą), kad įsitikintų, jog Metine VIP naryste naudojasi tas asmuo, kurio vardu Metinė VIP narystė yra suteikta.

11.9. Pirkėjas prieš atsiskaitymą turi informuoti Klinikos administraciją apie turimą Metinę VIP narystę ir, esant Klinikos administracijos prašymui, pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

11.10. Pirkėjas naudodamasis nusipirkta Metine VIP naryste, prieš paslaugų suteikimą, privalo Pardavėjui suteikti visą žinomą informaciją apie savo sveikatos būklę, alergines reakcijas ir vartojamus vaistus, kurie gali turėti įtakos paslaugų teikimui.

11.11. Pirkėjas naudodamasis nusipirkta Metine VIP naryste ir užsisakydamas paslaugas, priklausomai nuo jo užsakomų/teikiamų paslaugų pobūdžio, LR galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, turės pateikti papildomus sutikimus, pavyzdžiui, sutikimą-sutartį sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, sutikimą dėl medicininių fotografijų, sutikimą invazinei / neinvazinei procedūrai, informuoto paciento sutikimą ir pan.  Pirkėjas naudodamasis nusipirkta Metine VIP naryste, prieš paslaugų suteikimą, privalo Pardavėjui (Klinikai) suteikti visą žinomą informaciją apie savo sveikatos būklę, alergines reakcijas ir vartojamus vaistus, kurie gali turėti įtakos paslaugų teikimui.

11.12. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti tik viešai skelbiamas Metinės VIP narystės taisykles, sąlygas bei nuolaidas ir privilegijas, apie tai iš anksto pranešant tinklapyje Primumestetica.lt, tačiau šie pakeitimai nėra taikomi jau sudarytoms Sutartims (Sutartys šalių vykdomos pagal Užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles). Tuo tarpu, esamų klientų (Pacientų), jau turinčių nusipirktą Metinę VIP narystę, atžvilgiu tokie pakeitimai yra galimi tik išimtiniais atvejais dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams), papildomai apie tai informuojant asmeniškai klientą (Pacientą) ir su juo suderinant tolimesnio Sutarties vykdymo klausimus.

12. DOVANŲ KUPONAI

12.1. Dovanų kuponų įsigijimo ir naudojimo taisykles galite rasti čia.

12.2. Dovanų kupono pagrindu įsigijus Metinę VIP narystę, galios šios Taisyklės (jų aktuali redakcija, galiojanti pirkimo metu).

13. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos Užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

13.2. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl Pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

13.3. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti Pardavėjas, dydis apribojamas Metinės VIP narystės, kurią užsakė ir apmokėjo Pirkėjas, kaina.

13.4. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (pvz., negautų pajamų ir pan.).

13.5. Pardavėjas neatsako už tinklapio Primumestetica.lt veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi nurodytas tinklapis, teikimui.

13.6. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Primumestetica.lt.

13.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA

14.1. Tinklalapio Primumestetica.lt turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų  Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso Primum Estetica, UAB (kodas 305045408). Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu Jūs neturite teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto tinklapio turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.

14.2. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma, kad Primum Estetica, UAB (kodas 305045408) turi išimtines teises į Primumestetica.lt prekių ženklus. Jūs neturite teisės naudoti Primumestetica.lt prekės ženklo jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių  veiksmų, kurie prieštarauja Primumestetica.lt išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę Jums suteikė Primumestetica.lt ir tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame Primumestetica.lt sutikime. Šiomis Taisyklėmis Jums nėra suteikiamos jokios kitos teisės išskyrus tiek, kiek tai yra reikalinga sukuriant Primumestetica.lt Paskyrą ir naudojantis interneto tinklapiu. Šiomis taisyklėmis Jūs įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų, kuriais būtų ištrinami ar naikinami Primumestetica.lt pranešimai, kurie yra paskelbti viešai interneto tinklapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus apie intelektinės nuosavybės teises.

15. ASMENS DUOMENYS

15.1. Užsisakyti Metinę VIP narystę Pirkėjas gali suvesdamas Užsakymo formoje prašomus duomenis tinklapyje Primumestetica.lt arba atvykęs į Kliniką.

15.2. Pirkėjas, užsakydamas Metinę VIP narystę vienu iš šios Sutarties nurodytų būdų, pateikia būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą.

15.3. Patvirtindamas šią Sutartį Pirkėjas sutinka, jog pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Metinės VIP narystės įgyvendinimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Šio sutikimo Pirkėjas bet kada gali atsisakyti informuodamas Klinikos administraciją el. paštu: info@primumestetica.lt.

15.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini Metinės VIP narystės įsipareigojimams įvykdyti.

15.5. Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.6. Pirkėjų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Pirkėjas turi teisę susipažinti su saugomais jo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ir naudojami rinkodaros tikslais.

16. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

16.1. Visa komunikacija, susijusi su Metinės VIP narystės įsigijimu naudojantis Primumestetica.lt, vykdoma per Primumestetica.lt tinklapyje nurodytus kontaktus. 

16.2. Primumestetica.lt šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant Metinę VIP narystę nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visi klausimai, neaptarti šiose Taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

17.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl įsigytos Metinės VIP narystės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) — ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

2023 08 16 Taisyklių redakcija

Хотите спросить?

    Оставьте свои контакты, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

    Я ознакомился с Политикой конфиденциальности