I-V 10:00-19:00, VI 11:00-18:00

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Šios Taisyklės reglamentuoja Primum Estetica, UAB  (toliau – Klinika), juridinio asmens kodas 305045408, vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir besilankančių Klinikoje pacientų santykius ir elgesį.

1.2. Klinika veikia vadovaudamasi Steigėjo patvirtintais įstatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis).

1.3. Be šių Taisyklių, Klinikos darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia darbuotojų darbo sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareigybės aprašymai, Klinikos vadovo įsakymai.

1.4. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

1.5. Šios Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir reglamentuoja:

1.5.1. pacientų kreipimosi į Kliniką tvarką;

1.5.2. nemokamų paslaugų nomenklatūrą ir asortimentą, jų teikimo tvarką;

1.5.3. pacientų teises ir pareigas Klinikoje;

1.5.4. ginčų ir konfliktų tarp Klinikos ir pacientų sprendimų tvarką;

1.5.5. informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką;

1.5.6. ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką;

1.5.7. Klinikos darbo laiką ir rekvizitus;

1.5.8. darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatas.

2. KLINIKOS TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Klinika turi teisę:

2.1.1. turėti sąskaitas banko įstaigose, savo firminį ženklą, antspaudą;

2.1.2. naudoti, valdyti, pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Klinikos nuostatuose nustatyta tvarka;

2.1.3. teikti labdarą ir paramą;

2.1.4. teikti nemokamas ir mokamas paslaugas, nurodytas Klinikai išduotoje licencijoje;

2.1.5. sudaryti sandorius ir prisiimti įsipareigojimus;

2.1.6. stoti į organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

2.1.7. naudoti Klinikos lėšas nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

2.1.8. skelbti konkursus priemonėms ir darbams, susijusiems su Klinikos veikla, įsigyti.

2.2. Klinikoje dirbantys asmens sveikatos priežiūros specialistai turi teisę pasirinkti vieną iš Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka aprobuotų diagnostikos ir gydymo metodikų ir technologijų.

2.3. Klinika privalo:

2.3.1. užtikrinti būtinosios medicinos pagalbos teikimą (būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministro įsakymai);

2.3.2. teikti tik tas nemokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Klinikai išduotoje licencijoje;

2.3.3. užtikrinti, kad būtų naudojamos tik tokios sveikatos priežiūros technologijos, gaminiai ir priemonės, kurios yra aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;

2.3.4. užtikrinti, kad būtų tinkamai pildomos ir saugomos asmens sveikatos istorijos, asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės ir kita teisės aktais patvirtinta medicininė dokumentacija;

2.3.5. užtikrinti vienodas pacientų teises į teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

3.3.6. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai Klinika teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti informaciją apie pacientą tretiesiems asmenims, ir gerbti pacientų asmens privatumą;

2.3.7. užtikrinti, kad informacija apie pacientą valstybės institucijoms ar kitoms įstaigoms būtų teikiama tik teisės aktų nustatyta tvarka;

2.3.8. užtikrinti, kad būtų įgyvendintos būtinosios visuomenės sveikatos priežiūros priemonės, nurodytos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintame sąraše;

2.3.9. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją ir Klinikos steigėją apie nustatytas vidaus infekcijas, jų protrūkius bei kitus pavojaus pacientų sveikatai atvejus.

2.4. Klinikos darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo informuoti pacientus apie savo darbo tvarką, teikiamas paslaugas, atliekamus tyrimus ir procedūras ir suteikti informaciją kitais klausimais, susijusiais su paciento sveikata.

3. PACIENTO KREIPIMOSI Į KLINIKĄ TVARKA IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS

3.1. Laikoma, kad pacientas, atvykęs į Kliniką savanoriškai, yra informuotas ir sutinka, kad jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, nes Klinika yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi šioje Klinikoje metu, o Klinikos darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija.

3.2. Sutikimą dėl ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo išreiškia pats pacientas arba jo atstovas. Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo patvirtinamas raštu, pasirašant Klinikos vadovo patvirtintas sutikimo formas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus formos reikalavimus, kurios įklijuojamos į pacientų ambulatorines asmens sveikatos istorijas.

3.3. Paciento asmens kodas įvedamas į Klinikos informacinę sistemą (toliau – IS), taip pat įrašomi tikslūs kiti asmens duomenys (būtina įrašyti telefono numerį IS). Tituliniame ambulatorinės asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) lape užrašomas IS konkrečiam pacientui suteiktas asmens sveikatos istorijos numeris.

3.4. Paslaugos nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiamos tik su jų atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Nepilnamečiams pacientams nuo 16 metų paslaugos teikiamos tik jiems sutikus.

3.5. Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų, sveikatos priežiūros paslaugos Klinikoje neteikiamos (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą).

3.6. Gydytojų konsultacijoms galima užsiregistruoti, kreipiantis tiesiogiai darbo metu (I–V 10:00–19:00 val., VI 11:00–18:00 val.) adresu Pylimo g. 47, Vilnius, arba el. paštu info@primumestetica.lt bei tel. +370 670 99669 (išskyrus valstybinių švenčių dienas). Klinikos darbo laikas skelbiamas ir interneto svetainėje www.primumestetica.lt. Esant nesutapimams tarp Taisyklėse ir interneto svetainėje nurodyto Klinikos darbo laiko, turi būti vadovaujamasi interneto svetainėje nurodytu darbo laiku.

3.7. Pacientų kreipimosi tvarka dėl planinių ambulatorinių paslaugų:

3.7.1. Pacientas gali užsiregistruoti pas gydytoją atvykęs į Kliniką. Šiuo atveju pacientas kreipiasi į registratūrą, pateikia asmens dokumentą. Registratūros darbuotojas išduoda pacientui vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo pavardė.

3.7.2. Jei registracija vyksta telefonu, prašoma nurodyti vardą, pavardę ir gimimo datą. Pacientas užregistruojamas jam tinkamu laiku pas norimą gydytoją. Registratorė nurodo pacientui konsultacijos datą, laiką ir gydytojo pavardę, primena, kad atvykęs į Kliniką pacientas su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Konsultacijos laikas priklauso nuo jau užsiregistravusių pacientų eilės pas konkretų gydytoją.

3.7.3. Pacientas, negalėdamas atvykti į priėmimą nustatytu laiku, privalo apie tai kuo anksčiau informuoti registratūrą. Vizitą galima atšaukti paskambinus į registratūrą arba atvykus į Kliniką. 

3.7.4. Pacientus gydytojai priima eilės tvarka, pagal išankstinės registracijos sąrašus.

3.7.5. Be eilės priimami: 

3.7.5.1. sergantys pacientai pagal ūmių klinikinių būklių ar būtinosios medicininės pagalbos teikimo indikacijas;  

3.7.5.2. pacientai, grįžę tą pačią dieną su tyrimų atsakymais.

3.7.6. Asmens sveikatos priežiūros specialistui susirgus ir nesant galimybės užtikrinti paslaugų teikimo, iš anksto užsiregistravę pacientai telefonu informuojami apie vizito pas asmens sveikatos priežiūros specialistą perkėlimą. Šiuo atveju su pacientu suderinama kita jo vizito data ir laikas. Už informavimą apie vizito atšaukimą ir jo perkėlimą atsakingas su asmens sveikatos priežiūros specialistu dirbantis slaugytojas.

3.7.7. Pacientų priėmime su gydytoju dirbantis slaugos specialistas yra atsakingas už eilės reguliavimą pacientų priėmimo metu ir priėmimo be eilės priežasčių paaiškinimą kitiems laukiantiems pacientams.

3.7.8. Ambulatorinė asmens sveikatos istorija yra Klinikos dokumentas, kuris saugomas jos registratūroje arba archyve. Nei pacientas, nei jo atstovai neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti), nešioti ar išnešti iš Klinikos.

3.7.9. Su gydytoju dirbantis slaugytojas prieš pacientų priėmimo pradžią pristato pacientų asmens sveikatos istorijas į gydytojo kabinetą. Iš anksto neužsiregistravusių pacientų asmens sveikatos istorijas į gydytojo kabinetą pristato slaugos darbuotojas prieš paciento priėmimą.

3.7.10. Gydytojas, nukreipdamas pacientą kito gydytojo konsultacijai kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje, išduoda jam siuntimą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 76-3028 su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus.

3.8. Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka:

3.8.1. Būtinoji medicinos pagalba gydytojų kompetencijos ribose teikiama visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į apsilankymų įstaigoje per kalendorinius metus skaičių ir gyvenamąją vietą. Teikiant būtinąją pagalbą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ nuostatomis.

3.8.2. Suteikus būtinąją pagalbą pacientas, atsižvelgus į  sveikatos būklę, išleidžiamas į namus ambulatoriniam gydymui arba transportuojamas į kitą medicinos įstaigą. Jeigu reikia pacientą transportuoti, gydytojas arba bendrosios praktikos slaugytojas iškviečia greitąją medicinos pagalbą. Gydytojas, nukreipiantis pacientą į kitą medicinos įstaigą, užpildo nukreipimą „Išrašas iš medicininių dokumentų“ (F Nr. 027/a).

3.8.3. Būtinoji medicinos pagalba teikiama Klinikos darbo valandomis. Klinikos nedarbo metu dėl sveikatos priežiūros ambulatorinių paslaugų teikimo skubos tvarka pacientai turi kreiptis į VšĮ Centro polikliniką adresu Pylimo g. 3, Vilnius 01117 (tel. +370 5 244 2244).

4. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

4.1. Nemokamai Klinikoje teikiama būtinoji medicinos pagalba esant pavojui paciento gyvybei.

4.2. Būtinąją pagalbą teikia visų specialybių gydytojai pagal būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką, patvirtintą LR SAM.

5. PACIENTŲ TEISĖS KLINIKOJE

5.1. Teisė į sveikatos priežiūrą:

5.1.1. visi pacientai turi lygias teisias į sveikatos priežiūrą (pagalbą) Klinikoje, nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

5.1.2. pacientams teikiama kvalifikuota sveikatos priežiūra (pagalba). Gydytojai ir slaugos darbuotojai gerbia pacientų asmens privatumą. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai;

5.1.3. jeigu Klinikoje ribotos gydymo galimybės neleidžia visiems pacientams suteikti tuo pačiu metu vienodą gydymą, gydytojas pasirenka kitų pacientų nediskriminuojantį ir mediciniškai pagrįstą gydymą;

5.1.4. pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

5.2. Teisė į prieinamą sveikatos priežiūrą:

5.2.1. paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą (pagalbą), kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato Sveikatos draudimo įstatymas;

5.2.2. būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai;

5.2.3. teisę į kitos rūšies sveikatos priežiūrą nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

5.3. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją:

5.3.1. pacientas turi teisę pasirinkti Klinikoje dirbantį gydytoją ir slaugos darbuotoją;

5.3.2. ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

5.4. Teisė į informaciją:

5.4.1. pacientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie Klinikoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti;

5.4.2. pacientas informuojamas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją;

5.4.3. pacientas turi teisę į informaciją apie ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, diagnostikos ir gydymo metodus, jų galimas pasekmes ir gydymo prognozę. Pacientas turi teisę leisti arba atsisakyti taikyti siūlomus diagnostikos ir gydymo metodus;

5.4.4. pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.

5.5. Paciento dalyvavimas mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose:

5.5.1. be paciento sutikimo negalima jo panaudoti mokymo procese, moksliniuose ar medicinos bandymuose. Jeigu pacientas yra nepilnametis, tokį sutikimą duoda vienas iš tėvų arba įstatyminis atstovas ir rajono, miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba;

5.5.2. paciento naudojimo mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

5.6. Teisė atsisakyti gydymo:

5.6.1. pacientas nėra gydomas ar jam teikiama kitokia sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Jeigu yra galimybė, pacientui pasiūlomas kitas gydymas ar kitos sveikatos priežiūros paslaugos;

5.6.2. nepilnametis pacientas informuojamas apie gydymą, jeigu jis pagal savo amžių ir išsivystymo lygį gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą (apie tai sprendžia gydantis gydytojas), nepilnametis negali būti gydomas prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymu nenustatyta kitaip. Gydytojas parenka gydymo metodus, labiausiai atitinkančius nepilnamečio interesus;

5.6.3. teikiant būtinąją (pirmąją arba skubiąją) medicinos pagalbą, jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios ir gresia rimtas pavojus jo gyvybei ar sveikatai, tokia medicinos pagalba suteikiama ir be paciento sutikimo;

5.6.4. paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;

5.6.5. teikiant būtinąją (pirmąją arba skubiąją) medicinos pagalbą, kuriai būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas, ji teikiama ir be įstatyminio atstovo sutikimo, jeigu jo negalima gauti laiku arba įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo ar slaugos darbuotojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai turi būti pažymima paciento ambulatorinėje kortelėje;

5.6.6. jeigu paciento įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą gydymui, kuris nėra skubus, o gydančio gydytojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam gydymui sutikimą turi teisę duoti Klinikos administracija arba Lietuvos medicinos etikos komitetas. Į šią komisiją arba komitetą kreipiasi Klinikos administracija arba gydantis gydytojas.

5.7. Teisė skųstis:

5.7.1. pacientas turi teisę ginčyti gautų medicinos priežiūros (pagalbos) paslaugų tinkamumą ar kokybę, įstatymų nustatyta tvarka gauti atlyginimą už žalą, patirtą dėl Klinikos ar jos darbuotojų kaltės;

5.7.2. nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo suteiktų paslaugų kreiptis į Klinikos vadovą raštu, Klinikos vadovas atsako per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo;

5.7.3. pacientas turi teisę apskųsti Klinikos veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

5.8. Privataus gyvenimo neliečiamumas:

5.8.1. pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus renkama ligos istorijai paciento sutikimu ir jei, gydančio gydytojo nuomone, tai būtina diagnozuojant ligą, gydant ar slaugant;

5.8.2. visa informacija apie pacientų sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jeigu tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai;

5.8.3. sutikimas nebūtinas, jeigu informacija suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

6. PACIENTŲ PAREIGOS

6.1. Atvykti į Kliniką registracijos metu nurodytu laiku.

6.2. Laiku susimokėti už suteiktas paslaugas.

6.3. Pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu.

6.4. Klinikoje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų.

6.5. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

6.6. Vykdyti gydytojo nurodymus dėl ligos (ligų) gydymo bei profilaktikos.

6.7. Gydytojui prašant pateikti reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą.

6.8. Informuoti gydytojus, kurie teiks medicinos priežiūros (pagalbos) paslaugas, apie turimą ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų infekciją.

6.9. Informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą.

6.10. Nefotografuoti, nefilmuoti ir / ar nedaryti garso įrašų gydytojų konsultacijų metu, taip pat Klinikos patalpose be išankstinio raštiško Klinikos administracijos ir kitų pacientų sutikimo.

7. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮMONĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Pacientas su pretenzija dėl Klinikoje suteiktų paslaugų kokybės turi teisę kreiptis į Klinikos administraciją per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugos suteikimo dienos.

7.2. Pacientų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai turi būti pasirašyti, jei jie teikiami elektroniniu būdu, identifikuoti el. parašu. Pacientų pareiškimuose, skunduose ir pasiūlymuose būtina nurodyti vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą. Nepasirašyti ar neidentifikuoti el. parašu, pateikti be anksčiau nurodytų duomenų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami.

7.3. Klinikos vadovybė atsakymą į pareiškimą, skundą ar pasiūlymą privalo pateikti pareiškėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių  dienų. Jeigu Klinika nepajėgi išspręsti pasiūlymuose iškeltų klausimų, vadovybė per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų persiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdama apie tai pareiškėjams ir paaiškindama, kur jiems reikia kreiptis.

7.4. Klinikos vadovybė, nagrinėdama pacientų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, privalo:

7.4.1. išnagrinėti pareiškimų, skundų ir pasiūlymų esmę, prireikus išreikalauti papildomų dokumentų, imtis kitų priemonių klausimams objektyviai išspręsti;

7.4.2. raštu arba žodžiu (pagal pareiškėjų pageidavimą) pranešti pacientams, kokie priimti sprendimai dėl jų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų, o jeigu pareiškimas, skundas ar pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką;

7.4.3. analizuoti ir apibendrinti gautus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, juose pareikštas kritines pastabas, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos gyventojų teisės ir įstatymų ginami jų interesai;

7.4.4. pacientas, nesutinkąs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą teismui, sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms.

8. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

8.1. Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti arba atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima jo ambulatorinėje kortelėje.

8.2. Pacientui pageidaujant, pateikiama ambulatorinė kortelė ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ambulatorinėje kortelėje.

8.3. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ambulatorinės kortelės ir (ar) kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas paaiškina pacientui įrašų ambulatorinėje kortelėje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas ištaiso, užbaigia, panaikina, paaiškina ir (ar) pakeičia netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga.

9. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS AR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

9.1. Pacientų dokumentų būtinumas:

9.1.1. Jei pacientui teikiamos medicininės paslaugos, Klinikos darbuotojai pildo Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų dokumentus (ambulatorines korteles, kitus medicininius dokumentus) ir juos saugo Lietuvos Respublikos įstatymų ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

9.2. Pacientų dokumentuose esančios informacijos konfidencialumas:

9.2.1. psichikos ligonio atstovo teisę susipažinti su paciento dokumentais nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;

9.2.2. reikalavimai dėl informacijos konfidencialumo netaikomi, kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas, komisija ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

9.3.  Pacientų dokumentuose esančios informacijos panaudojimas moksliniam tiriamajam darbui ir studentams mokyti: pacientų dokumentuose esančios informacijos panaudojimo moksliniam tiriamajam darbui ir studentams mokyti tvarką nustato Lietuvos medicinos etikos komitetas. Šiais tikslais naudojant informaciją, gerbiamas paciento asmens privatumas.

10. KLINIKOS DARBO LAIKAS IR REKVIZITAI

10.1. Klinikos darbo laikas:

I–V 10:00–19:00 val., VI 11:00–18:00 val.

Klinikos darbo laikas ir jo aktualūs pakeitimai nurodomi Klinikos interneto svetainėje.

10.2. Klinikos administracijos darbo laikas: I–V 10:00–19:00 val., VI 11:00–18:00 val.

10.3. Klinikos rekvizitai:

Adresas: Pylimo g. 47, 01137 Vilnius, Lietuva.

Registratūros telefonas: +370 670 99669

Interneto svetainė: www.primumestetica.lt

El. paštas: info@primumestetica.lt

11. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

11.1. Klinikos teritorija ir patalpos turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai valomos.

11.2. Draudžiama rūkyti klinikos patalpose ir teritorijoje.

11.3. Klinikos darbuotojams draudžiama įmonėje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.

11.4. Klinikos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.

11.5. Klinikos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefono ryšiu ir kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

11.6. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, Klinikos vadovo įsakymais.

11.7. Klinikos darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.

11.8. Klinikos darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų, laikytis atliekų nukenksminimo tvarkos.

11.9. Klinikos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą aprangą.

11.10. Klinikos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

11.11. Klinikos darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti patalpas.

11.12. Klinikos darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.

11.13. Klinikos administracija neatsako už darbuotojų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

12.2. Taisyklės gali būti keičiamos Klinikos vadovo sprendimu. Taisyklių pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo dieną.

Taisyklių redakcija 2021 m. birželio 16 d.  

Galbūt turite klausimų?

    Palikite savo kontaktus ir mes susisieksime su Jumis artimiausiu metu.

    Susipažinau su Privatumo politika